Projekt Funduszy Europejskich

Firma Senso Smart Home realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej firmy Senso Smart Home Adrian Kowalski, będącej w sytuacji nagłego niedoboru wskutek epidemii COVID-19.
Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.
Wartość Projektu: 23 535,33 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 33/100)